Vývoj řeči


Vývoj řeči

VěkRozvoj slovní zásobyVývoj výslovnosti
do 1 rokuDítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.M B P A E I O U D T N J
do 2,5 letTvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu.K G H CH V F OU AU
 do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

Zvládá N D T L (i artikulačně)

Bě Pě Mě Vě

 do 4,5 let Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.

Ň Ď Ť

Vyvíjí se Č Š Ž

 do 6,5 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

C S Z R Ř

kombinace ČŠŽ a CSZ

Jestliže dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech, pak se zřejmě jedná o opožděný vývoj řeči, který může mít různé příčiny a pravděpodobně již vyžaduje speciální logopedickou péči.

Opožděný vývoj řeči prostý

Prostý opožděný vývoj řeči je zpravidla ovlivněn genetickými faktory. Dítě má velmi dobré rozumění řeči a rozvinutou motoriku a hru. Ve spolupráci s logopedem je rodina instruována o vhodném výchovném a řečovém vedení dítěte. Prognóza je velmi dobrá.

Opožděný vývoj řeči na podkladě sluchové vady

Děti, které se se sluchovou vadou již narodí nebo ji získají v raném věku, mají vždy ovlivněn a deformován vývoj řeči. Včasné diagnostikování sluchové vady je důležitým předpokladem zahájení cílené logopedické terapie.

Proto je nutné při každém podezření, kdy dítě nereaguje adekvátně na zvukové a řečové podněty, aby rodiče neprodleně vyhledali péči odborníka - lékaře ORL nebo foniatra.

Opožděný vývoj řeči na podkladě nedostačujících rozumových schopností

Děti s nižším intelektem a celkovým opožděním se řeč rozvíjí zpravidla pomaleji a deformovaně, podle stupně postižení. Dítě má malou slovní zásobu, tvoří věty agramaticky, má často obsáhlou vadu výslovnosti, jeho řečový vývoj je prodloužený a vyžaduje dlouhodobou logopedickou péči.

Opožděný vývoj řeči na podkladě orgánových poruch mluvidel

K opoždění nebo narušení vývoje řeči může dojít také u dětí:

  • s vrozeným rozštěpem patra rtu
  • s narušeným vývojem chrupu
  • s výrazně zkrácenou podjazykovou uzdičkou
  • s deformací jazyka

U těchto dětí je dobrá slovní zásoba, snížená je však schopnost správné artikulace a tím je narušeno dorozumívání. Spolu s chirurgickou úpravou mluvidel je nutná dlouhodobá logopedická péče.

Opožděný vývoj řeči na podkladě poruch centrální nervové soustavy - vývojová dysartrie

Tato porucha je jedním z příznaků dětské mozkové obrny. Projevuje se zpravidla výrazným narušením mluvidel, kdy dítě nedokáže nastavit mluvidla tak, aby určitou hlásku správně realizovalo. Tyto děti mívají často potíže s polykáním a nadměrným sliněním.

Dobrý intelekt bývá často zachován, dítě dobře vnímá a rozumí mluvené řeči.

Péče o rozvoj řeči dítěte s vývojovou dysartrií patří výhradně do kompetence klinického logopeda.

Zdroj: AKL ČR (www.klinickalogopedie.cz - informace pro veřejnost)